Det ska bli skäligt i lagens mening att kräva av ansvariga att upptäcka dold mobbning
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS nr: 2006:67, utfärdad: 2006-02-16) säger att om "huvudmannen" kan visa att ”alla skäliga åtgärder för att förebygga eller förhindra (den kränkande) behandlingen har vidtagits så slipper denna "huvudman" skadeståndsansvar. Antag att föräldrarna till ett mobbat barn kräver skadestånd för lidande. Antag vidare att en rektor hävdar att han tillämpat ett "vetenskapligt utvärderat" hela-skolan-program. I dag kan en lagvrängare kanske göra gällande att denne rektor i och med detta har vidtagit "skäliga åtgärder". Men i framtiden kan en åklagare som känner till metoder att upptäcka dold mobbning basera sina skadeståndsanspråk på att så inte skett.

Lagparagrafen i sin helhet

19 § Om ett barn eller en elev visar att han eller hon har blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling av ett annat barn eller en annan elev i samband med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen för att undgå skadeståndsansvar visa att alla skäliga åtgärder för att förebygga eller förhindra behandlingen hade vidtagitsDe myndigheter som tillsätter nya rektorer kommer förhoppningsvis att anse förtrogenhet med upptäcktsmetoder som merit. De väljare som tillsätter sina politiker kommer att föredra sådana som förstår att det är skäligt att komplettera åtgärdspaket mot mobbning med upptäcktsmetoder som baserats på de mål för elevsamverkan som antyds i skolans styrdokument.