Hur spridda är mina metoder? – se Google på GBm och de två engelska beteckningar: SCm och MSC
GBm finns ännu inte översatt till engelska men min tidigare metod STm är spridd över världen i två översättningar till engelska. För att begripa skälet till detta måste vi gå tillbaka till uttryckets historia. Skriver man på Google fem ord: Anatol Pikas Shared Concern method finner man många efterföljare till min hantering av mobbning i betydelse av gruppvåld (definierad av Heinemann 1969) som jag först lanserade på en kurs om mobbningshantering på C- och D-nivån i pedagogik vid Uppsala universitet 1973.

Den metod som jag använde på min första universitetskurs om mobbning och beskrev i en bok och i en engelskspråkig artikel 1975 kallar jag i dag Suggestiv-Tillsägelse-metoden, STm. (På engelska Persuasive Coercion method, PCm.) Som en revision av detta första grepp lanserade jag Gemensamt Bekymmer metoden, GBm, i en svenskspråkig bok 1987 och i engelskspråkiga artiklar (bl.a. i School Psychology International 1989, 10, 95-104) Jag översatte då "gemensam" med "common". Senare påpekade några infödda engelskspråkiga att det låter bättre med "shared". Då blev det ‘Shared Concern method’ (SCm).

Men under tiden hade några engelsmän funnit en annan ordföljd; de sade ‘the Method of Shared Concern’, MSC. Jag fick flera inbjudningar att hålla workshops, bl.a. också av det största engelska anti-bullying projektet på 1990-talet, ledd av Peter K. Smith and Sonia Sharp. De refererar till min metod på omkring 6 sidor i sin bok School Bullying (1994), och säger:

Anatol Pikas, a Swedish psychologist, visited Sheffield in June 1991 to train project members and teachers in his method of working directly with bullies. This method, ‘The Method of Shared Concern’, employs a carefully structured script to guide discussion with each pupil involved in bullying incident (Pikas, 1987, 1989). (Smith and Sharp, p 26.) …
The Method of Shared Concern has been pioneered in Sweden by Anatol Pikas (1989); in his earlier writings, Pikas calls it the ‘method of common concern’. (Smith and Sharp, p 195.)

En Google sökning Method of Shared Concern gav, i februari 2008, 1.140.000 referenser. Method of Shared Concern Anatol Pikas gav 407 referenser. De som jag har hunnit slå upp anger alla Anatol Pikas som upphovsman. Sammansättning av Anatol Pikas Shared Concern Method gav, i februari 2008, 426 träffar.

Jag har varit så upptagen med att förbättra metoden i arbete på fältet att jag inte kan presentera en översikt över andra SCm/MSC innehållsliga aspekter. Jag nämner bara ett drag hos en av de mest kända efterföljarna för att förmedla en viktig poäng: Ken Rigby, professor vid University of South Australia, Adelaide, som har publicerat åtskilliga böcker om mobbning. Han arrangerade för mig två workshopturnéer och har gjort en instruktionsvideo om SCm/MSC som han också kallar "Pikas’ method".  Rigbys film är en kommersiell produkt som kan beställas på http://www.readymade.com.au/method/index.htm

De som spelar mobbningsterapeuten i Rigbys film har deltagit i mina kurser. De agerar bra. En viktig avvikelse från min egen SCm-version är emellertid att de samlar information om fallet hos kamrater innan de börjar träffa de inblandade. Detta spanande förser dem med en uppfattning om fallet. Men det motverkar det som jag senare har kallat "konstruktiv okunnighet" – ett metodiskt grepp som befrämjar äkta nyfiket lyssnande på de misstänkta mobbarna. Deras informationssamling är lika min första metod från 1970-talet som jag i publikationer fr.o.m. 1987 kallar Suggestiv-Tillsägelse-metoden, STm.  GBm är utvecklad som motpol till STm.

Den utförligaste svenska källan hittills är boken Gemensamt Bekymmer metoden, Ama Dataservice 1998. (300 sidor. Beställning genom anatol@pikas.se Tel. 018 - 14 1172.) Dess största del klarlägger behandlingens faser med utförliga exempel på repliker. Den har ännu inte fått en engelsk utgåva vilket kan förklara att de svenska användarna ofta förstår skillnaden mellan GBm och STm bättre.