Från mikro- till makroperspektiv i GBm


När jag två veckor efter min workshop frågade en förtjänt GBm-användare: Vari består GBm:s betydelse? fick jag en god beskrivning av de principer som styrde hennes effektiva GBm-grupp i skolan. Jag ställde också en fråga där jag spanade efter ett framtidsperspektiv men svaret blev summariskt. Det var helt i sin ordning. Grunderna ska naturligtvis läggas i det aktuella arbetet med elevkonflikter. Inte förr än detta går bra, är det dags för ett makroperspektiv. Detta sagt som en framtidsutsikt.

För min del inspirerades jag av det avgörande sambandet mellan mikro- och makroperspektivet redan innan jag började med mobbningsbekämpning. Jag hade också forskat i hjärnskadediagnostik som gav mig vissa tips om att alla människor har en gemensam konstruktion. Men först efter praktiken på fältet kunde jag formulera den kedja av 6 händelser, som jag beskriver nedan. Jag indelar dessa i tre fält:

Mekanismer inom alla människor
1.    En motsättning mellan vår etik (som säger hur vi ska hantera konflikter) och vår aggressionsberedskap (som tar sig i uttryck i destruktiva handlingar) är ett grundproblem. Det går inte att lösa filosofiskt men däremot om man går utanför vishetslärorna.
2.    Vi kan förklara nämnda motsättning som en arbetsfördelning i hjärnans konstruktion: dramat mellan det limbiska systemet (känslocentrum) och hjärnbarken (plats för intelligens och det inlärda, inklusive värderingar och moral). Så fort en fiendebild dyker upp dominerar det limbiska systemet över hjärnbarken som (upp)finner skäl till den aggression som initierats av det limbiska systemet.
3.    Eftersom vår förmåga att lösa en konflikt utan aggression är begränsad om vi är part i en konflikt och i vissa fall rent omöjlig ligger möjligheten av en fredlig lösning hos en medlare.

Skolans sektor:
4.    Medlaren i en konflikt har ett terapeutiskt grepp som utvecklas i GBm.
5.    Hos elever som i praktiken upplevt GBm vid hantering av mobbningsfall sker generaliseringseffekter till andra områden av konflikter på mikroplanet.  Övningar i AKBM (Alla i Klassen kan Bli Medlare) blir en naturlig fortsättning.

Vägen till makroplanet:
6.    När den terapeutiska medlingens mönster kan visa resultat och sprids tar det sig förhoppningsvis i uttryck som ett större handlingsplan. De politiker gynnas som uttrycker detta som en politisk vilja. De för in medlingen som ett fredsskapande medel i massornas medvetande. Vi får en global fredscivilisation som används som mål och medel för anständig överlevnad på allas vår gemensamma planet.

Hur GBm och AKBM skulle kunna hjälpa UNESCO att förverkliga det mål UNESCO är skapat för