En fråga ställdes till en GBm-användare: –Vari består GBm:s betydelse?

Jag ställde frågan till en person som i sin skola hade grundat en aktiv GBm-grupp. Jag tillade: – Svara först med det som du upplever vara sant och riktigt utifrån dina egna iakttagelser ur din verklighet. Ställ dig sedan frågan: Vad tror jag Anatol Pikas skulle svara på den frågan.

Hennes svar var, ordagrant, följande:
”Här finns utan tvivel såväl kortare som längre perspektiv. GBm:s betydelse består framförallt i att med den kan man avslöja även dold mobbning. Och mobbning är i verkligheten oftast dold. Har man upptäckt mobbning kan man behandla fallet. GBm ger möjlighet till en bestående lösning och att mobbningen upphör bakom ryggen. Behandling av mobbning i sin tur förbättrar klassens och skolans atmosfär. Detta är det kortare perspektivet.

Det längre perspektivet skulle vara att erfarenhet i medling överförs från lärare till elever. Därmed är GBm generellt fostrande. Och i detta moment av  fostran och i den s.k. fredsfostran ligger GBm:s bredare perspektiv. Om man ser mycket långt kan man vid spridning av GBm förändra samhälle som helhet. Människor skulle bli mer toleranta och i någon mening mera diplomatiska; de skulle vara socialt mera skickliga och kompetenta.”

Jag blev mycket förtjust av detta svar, men tänkte: Är detta sant i verkligheten? Jag läste vidare och fann:

"Vi har fyra lärare som praktiserar GBm. Jag har uppmuntrat dem att skriva ner sina fall och därigenom analysera sig själv. Jag har samtalat med dem, lyssnat och stött vid lösningar. Lärarnas erfarenheter av användning av GBm är genomgående positiva. GBm är tvivelsutan ett nytt sätt att närma sig eleverna. Och de lärare som redan har provat GBm säger att detta är mycket intressant. Likaledes har de elever som deltagit i GBm gett en mycket positiv återkoppling. GBm tycks också för dem vara något nytt och positivt."

Hon räknade upp dessa lärare vid namn och uttalade sin förmodan att somliga av dem kan bli GBm-instruktörer. Hon sade sig märka en viss smittande iver att lösa mobbningsfall. Men det finns fler fall att lösa i skolan, avslutade hon med förmodan att användarnas skara snart ökar.

Varför svarade hon inte på min frågeställning: ”Vad tror jag Anatol Pikas skulle svara på den frågan”? Jag kan tänka mig två skäl. Det ena är att hon kanske trodde att jag, i all vänlighet spanade efter eventuella motsägelser mellan hennes och min tolkning av GBm – och sådana kunde hon inte rekonstruera. Det andra är att hon hade en aning om att jag drevs av ett makroperspektiv som hon inte hade riktigt kläm på. Så jag skrev en ny länk: Från mikro- till makro-perspektiv i GBm.

Läsarna till denna sajt kan kontrollera sanningen i hennes berättelse genom att skriva till henne direkt på engelska: Janika Kersten janika.kersten@hot.ee